tecnocesures

29 março 2019

Redes de Petri. Conceptos básicos.

Que son as Redes de Petri?
- Son diagramas que serven para representar a evolución dun sistema, tanto se é fixa como variable.

De que están compostas?

 • Nodos:
   > Representan os posibles estados polos que pode pasar o sistema.
   > Están asociados ás saídas do sistema (as accións que realiza).
   > Represéntanse cun círculo.
 • Transicións:
   > Representan os cambios de estado.
   > Están asociadas ás entradas do sistema (a que ten que estar “atento” para evolucionar).
   > Ao dispararse unha transición o sistema pasa dun estado (nodo) a outro.
   > Represéntanse cun segmento.
 • Arcos:
   > Relacionan nodos e transicións.
   > Representan a evolución posible do sistema dun estado a outro dependendo das condicións que se cumpran.
   > Un arco une unha transición e un nodo ou un nodo e unha transición, pero nunca dous nodos ou dúas transicións.
   > Represéntanse cunha frecha.
 • Marcas:
   > Indican en que estado se encontra o sistema.
   > Represéntanse cun punto negro.
 • Anotacións:
   > Indican a información referente ás entradas asociadas a cada transición e ás saídas que se activan cando o sistema se encontra en cada estado.

Como representan a evolución do sistema?
 • Mediante o paso das marcas duns nodos a outros.
 • Para que as marcas pasen dun nodo a outro ten que dispararse algunha transición.
 • Para que se dispare unha transición ten que:
  + Cumprirse a condición asociada a ela (anotación).
  + Haber marcas en todos os nodos dos que saen arcos que entran nesa transición.
 • Cando se dispara unha transición:
  + Desaparecen as marcas que hai nos nodos dos que saen arcos que chegan á transición que se dispara.
  + Aparecen marcas nos nodos aos que chegan arcos que saen da transición que se dispara.

Un exemplo para entendelo mellor:

Etiquetas: ,